Noteikumi un nosacījumi

1. PANTS – DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos ir ievērotas šādas definīcijas:

Papildnolīgums: līgums, ar kuru patērētājs iegādājas preces, digitālo saturu un/vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu, un šīs preces, digitālo saturu un/vai pakalpojumus piegādā uzņēmējs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šī trešā persona un uzņēmējs;

Pārdomu laiks: termiņš, kurā patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības;

Patērētājs: fiziskā persona, kas nedarbojas ar tās arodu, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju saistītu nolūkos;

Diena: kalendārā diena;

Digitālais saturs: dati, kas ražoti un piegādāti digitālā formā;

Līguma ilgums: līgums, kas attiecas uz regulāru preču, pakalpojumu un/vai digitālā satura piegādi noteiktā laika posmā;

Izturīgs datu nesējs: Jebkurš rīks, tostarp e-pasts, kas ļauj patērētājam vai uzņēmējam uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas atvieglo turpmāku konsultāciju vai izmantošanu laika posmā, kas ir pielāgots mērķim, kuram informācija ir paredzēta, un kas ļauj nemainītā veidā reproducēt uzglabāto informāciju;

Atteikuma tiesības: iespēja patērētājam atteikties no distances līguma termiņa laikā;

Uzņēmējs: fiziska vai juridiska persona, kas ir Stichting Webshop Keurmerk biedrs un piedāvā produktus, (piekļuvi) digitālajam saturam un/vai pakalpojumus patērētājiem no attāluma;

Attāluma līgums: līgums, kas noslēgts starp uzņēmēju un patērētāju saistībā ar organizētu preču, digitālā satura un/vai pakalpojumu distances tirdzniecības sistēmu, kurā ekskluzīvi vai kopīgi tiek izmantots viens vai vairāki attālās saziņas paņēmieni;

Attālās saziņas tehnika: nozīmē, ko var izmantot, lai noslēgtu līgumu, patērētājam un uzņēmējam vienlaikus nesanākot vienā telpā.


2. PANTS – UZŅĒMĒJA IDENTITĀTE

Uzņēmēja nosaukums un uzņēmuma adrese:

Letsknit.nl

Pieejams: no pirmdienas līdz sestdienai no 08.30 līdz 17.30, izmantojot tērzēšanu. Ārpus šiem laikiem pa e-pastu.
E-pasta adrese:  linda@letsknit.nl
Tirdzniecības palātas numurs: 82008825
PVN identifikācijas numurs: NL003628422B04
 

3. PANTS – PIEMĒROŠANA 

1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz katru uzņēmēja piedāvājumu un uz katru distances līgumu, kas noslēgts starp uzņēmēju un patērētāju.
2. Pirms distances līguma noslēgšanas šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu teksts tiks darīts pieejams patērētājam. Ja tas nav saprātīgi iespējams, uzņēmējs pirms distances līguma noslēgšanas norādīs, ka ar vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties uzņēmēja telpās un tie pēc patērētāja pieprasījuma pēc iespējas ātrāk tiks nosūtīti bez maksas.
3. Ja distances līgums ir noslēgts elektroniski, pretēji iepriekšējam punktam un pirms distances līguma noslēgšanas, šo vispārīgo noteikumu tekstu var darīt pieejamu patērētājam elektroniski tādā veidā, lai tos varētu izlasīt patērētājs var vienkāršā veidā saglabāt uz izturīga datu nesēja. Ja tas nav pamatoti iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, ar kura vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties elektroniski un ka tie tiks nosūtīti bez maksas pēc patērētāja pieprasījuma elektroniski vai citādi.
4. Gadījumā, ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti konkrēti produkta vai pakalpojuma nosacījumi, otro un trešo daļu piemēro mutatis mutandis, un pretrunīgu vispārīgu noteikumu un nosacījumu gadījumā patērētājs vienmēr var atsaukties uz piemērojamo noteikumu, ir viņam vispiemērotākā.ir vislabvēlīgākā.

4. PANTS – PIEDĀVĀJUMS 

1. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai uz to attiecas nosacījumi, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
2. Piedāvājumā ir ietverts pilnīgs un precīzs piedāvāto produktu, digitālā satura un/vai pakalpojumu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie ir patiess piedāvāto produktu, pakalpojumu un/vai digitālā satura attēlojums. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumā uzņēmēju nesaista.
3. Katrs piedāvājums satur tādu informāciju, lai patērētājam būtu skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu.

5. PANTS – LĪGUMS
 

1. Līgums tiek noslēgts, ievērojot 4. punkta noteikumus, brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un atbilst attiecīgajiem nosacījumiem.
2. Ja patērētājs piedāvājumu ir pieņēmis elektroniski, uzņēmējs nekavējoties elektroniski apstiprinās piedāvājuma akcepta saņemšanu. Kamēr uzņēmējs nav apstiprinājis šī akcepta saņemšanu, patērētājs var lauzt līgumu.
3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu elektronisku pārsūtīšanu un nodrošinātu drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var norēķināties elektroniski, uzņēmējs veiks atbilstošus drošības pasākumus.
4. Uzņēmējs tiesisko regulējumu ietvaros var pats informēt, vai patērētājs var pildīt savas maksājumu saistības, kā arī visus tos faktus un faktorus, kas ir svarīgi atbildīgai distances līguma noslēgšanai. Ja, pamatojoties uz šo izmeklēšanu, uzņēmējam ir pamatoti iemesli neslēgt līgumu, viņš ir tiesīgs atteikt pasūtījumu vai pieprasījumu ar pamatojumu, vai pievienot izpildei īpašus nosacījumus.
5. Uzņēmējs ne vēlāk kā preces, pakalpojuma vai digitālā satura nodošanas brīdī patērētājam rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs to var uzglabāt pieejamā veidā uz ilgstoša datu nesēja, nosūtīs šādu informāciju:
a) uzņēmēja iestādes apmeklējuma adrese, kur patērētājs var vērsties ar sūdzībām;
b. nosacījumus, kādos un kādā veidā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, vai skaidru paziņojumu par atteikuma tiesību izslēgšanu;
c. informāciju par garantijām un esošo pēcpārdošanas servisu;
d. produkta, pakalpojuma vai digitālā satura cena, ieskaitot visus nodokļus; attiecīgā gadījumā piegādes izmaksas; un distances līguma samaksas, piegādes vai izpildes veids;
e. prasības līguma izbeigšanai, ja līguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai tas ir nenoteikts.
f. ja patērētājam ir atteikuma tiesības, atteikuma veidlapas paraugs.
6. Ilgtermiņa darījuma gadījumā iepriekšējā punktā noteiktais attiecas tikai uz pirmo piegādi.

6. PANTS – ATTEIKŠANAS TIESĪBAS 

Produktiem:
1. Patērētājs var lauzt līgumu par preces iegādi vismaz 14 dienu ilgā atteikšanās periodā, nenorādot iemeslus. Uzņēmējs var jautāt patērētājam par atteikuma iemeslu, bet neuzlikt viņam pienākumu norādīt iemeslu(-us).
2. punktā minētais pārdomu periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai patērētāja iepriekš izraudzīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir saņēmusi preci, vai:
a) ja patērētājs ir pasūtījis vairākas preces vienā pasūtījumā: diena, kurā patērētājs vai viņa norādītā trešā persona ir saņēmusi pēdējo preci. Uzņēmējs var atteikt pasūtījumu vairākām precēm ar atšķirīgu piegādes laiku, ja viņš par to ir skaidri informējis patērētāju pirms pasūtījuma veikšanas;
b. ja preces piegāde sastāv no vairākiem sūtījumiem vai daļām: diena, kurā patērētājs vai viņa norādītā trešā persona ir saņēmusi pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu;
c. līgumiem par regulāru preču piegādi noteiktā laika posmā: diena, kurā patērētājs vai viņa norādītā trešā persona ir saņēmusi pirmo preci.

Pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas netiek piegādāts materiālā nesējā:
3. Patērētājs var lauzt pakalpojumu līgumu un līgumu par digitālā satura piegādi, kas nav piegādāts materiāla nesējā, ne mazāk kā 14 dienas, nenorādot iemeslus. Uzņēmējs var jautāt patērētājam par atteikuma iemeslu, bet neuzlikt viņam pienākumu norādīt iemeslu(-us).
4. 3. punktā minētais pārtraukšanas periods sākas nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas.

Pagarināts termiņš produktiem, pakalpojumiem un digitālajam saturam, kas nav piegādāts uz materiāla datu nesēja, ja atteikuma tiesības netiek informētas:
5. Ja uzņēmējs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām vai atteikuma veidlapas paraugu, pārdomu termiņš beigsies divpadsmit mēnešus pēc sākotnējā pārdomu termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar iepriekšējiem punktos noteiktajiem noteikumiem. Šis raksts.
6. Ja uzņēmējs ir sniedzis patērētājam iepriekšējā punktā minēto informāciju divpadsmit mēnešu laikā pēc sākotnējā atteikšanās perioda sākuma datuma, atteikšanās termiņš beigsies 14 dienas pēc dienas, kad patērētājs to saņēmis. šo informāciju.

7. PANTS – PATĒRĒTĀJA PIENĀKUMI PĀRDOŠANAS PERIODA LAIKĀ 

1. Atteikšanās periodā patērētājs ar preci un iepakojumu rīkosies uzmanīgi. Viņš izsaiņos vai izmantos preci tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību. Sākuma punkts šeit ir tāds, ka patērētājs var rīkoties un pārbaudīt preci tikai tā, kā tas būtu atļauts veikalā.
2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos, kas radusies, rīkojoties ar preci, kas pārsniedz 1. punktā atļauto.
3. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja uzņēmējs pirms līguma noslēgšanas vai līguma noslēgšanas brīdī viņam nav sniedzis visu likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām.

8. PANTS – PATĒRĒTĀJA ATTEIKŠANAS TIESĪBU IZMANTOŠANA UN TĀS IZMAKSAS 

1. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, viņš par to nepārprotami ziņos uzņēmējam pārtraukšanas periodā.
2. Cik ātri vien iespējams, bet 14 dienu laikā no nākamās dienas pēc 1. punktā minētā paziņojuma, patērētājs preci atgriež vai nodod uzņēmēja (pilnvarotajam pārstāvim). Tas nav nepieciešams, ja uzņēmējs ir piedāvājis preci savākt pats. Patērētājs jebkurā gadījumā ir ievērojis atgriešanas termiņu, ja viņš atgriež preci pirms atteikšanās termiņa beigām
3. Patērētājs atgriež preci ar visiem piegādātajiem piederumiem, ja tas ir saprātīgi iespējams, oriģinālajā stāvoklī un iepakojumā, un saskaņā ar uzņēmēja sniegtajiem saprātīgiem un skaidriem norādījumiem.
4. Risks un pierādīšanas pienākums par pareizu un savlaicīgu atteikuma tiesību izmantošanu gulstas uz patērētāju.
5. Patērētājs sedz tiešās preces atgriešanas izmaksas.
6. Ja patērētājs atsakās pēc tam, kad iepriekš ir skaidri pieprasījis, lai pakalpojuma sniegšana vai pārdošanai nesagatavota gāzes, ūdens vai elektroenerģijas piegāde ierobežotā apjomā vai noteiktā daudzumā tiktu uzsākta atteikšanās periodā, patērētājs. vai uzņēmējs ir summa, kas ir proporcionāla tai saistību daļai, kuru uzņēmējs ir izpildījis atteikuma brīdī, salīdzinot ar saistību pilnīgu izpildi.
7. Patērētājs nesedz izmaksas par pakalpojumu sniegšanu vai ūdens, gāzes vai elektroenerģijas piegādi, kas nav sagatavota pārdošanai ierobežotā apjomā vai daudzumā, vai par centralizētās siltumapgādes piegādi, ja:
uzņēmējs nav sniedzis patērētājam likumā noteikto informāciju par atteikuma tiesībām, izmaksu atlīdzināšanu atteikuma gadījumā vai atteikuma veidlapas paraugu, vai;
b. patērētājs nav nepārprotami pieprasījis pakalpojuma sniegšanas vai gāzes, ūdens, elektroenerģijas vai centralizētās siltumapgādes uzsākšanu atteikšanās periodā.
8. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par digitālā satura pilnīgu vai daļēju piegādi, kas nav piegādāts materiālā datu nesējā, ja:
pirms piegādes viņš nav skaidri piekritis uzsākt līguma izpildi pirms pārtraukšanas perioda beigām;
b. viņš, dodot piekrišanu, nav atzinis savu atteikuma tiesību zaudēšanu; vai
c. uzņēmējam nav izdevies apstiprināt šo patērētāja apgalvojumu.
9. Ja patērētājs izmanto savas atteikuma tiesības, visi papildu līgumi tiek izbeigti saskaņā ar likumu.

9. PANTS – UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI IZSTĀKŠANAS GADĪJUMĀ 

1. Ja uzņēmējs padara iespējamu patērētāja atteikuma paziņojumu elektroniski, viņš pēc šī paziņojuma saņemšanas nekavējoties nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu.
2. Uzņēmējs nekavējoties, bet 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs viņam paziņojis par atteikumu, atmaksā visus patērētāja veiktos maksājumus, tai skaitā piegādes izmaksas, ko uzņēmējs iekasējis par atdoto preci. Ja vien uzņēmējs nepiedāvā preci izņemt pats, viņš var nogaidīt ar atmaksu, līdz preci ir saņēmis vai līdz patērētājs pierāda, ka preci ir atdevis, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
3. Summa, ko esat iztērējis ar dāvanu karti (Wolplein dāvanu karte, Wolplein dāvanu karte, VVV dāvanu karte vai YourGift karte, turpmāk tekstā – dāvanu karte) vietnē Wolplein.nl vai Iedvesmas centrā, tiks atmaksāta. Woolplein kredīta veidā. Pēc tam varat izmantot kredīta kodu, lai izpirktu summu vietnē Wolplein.nl vai iedvesmas centrā. Kredītkoda vērtība ir summa, ko esat iztērējis ar dāvanu karti. Ja esat iztērējis summu, kas pārsniedz dāvanu kupona vērtību, mēs jums atmaksāsim atlikušo summu, tāpat kā pirkuma apmaksas veidu.
4. Ja esat samaksājis par pasūtījumu (vai tā daļu) vietnē Wolplein.nl ar dāvanu karti un atgriezāt pasūtījumu, no mums pa e-pastu saņemsiet kredīta kodu. Šo kredītu var iztērēt vietnē Wolplein.nl un Iedvesmas centrā. Tas pats attiecas uz pirkumiem Iedvesmas centrā ar dāvanu karti vai VVV kuponu, izņemot to, ka saņemsiet Wolplein dāvanu karti ar kredītu tajā. Dāvanu karti varat izpirkt Iedvesmas centrā un Wolplein.nl.
5. Ja patērētājs ir izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā lētākā standarta piegāde, uzņēmējam nav jāatmaksā papildu izmaksas par dārgāko veidu.

10. PANTS – ATTEIKŠANAS TIESĪBU IZSLĒGŠANA

Uzņēmējs no atteikuma tiesībām var izslēgt šādus produktus un pakalpojumus, bet tikai tad, ja uzņēmējs vismaz savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas to skaidri ir norādījis piedāvājumā: 
1. Produkti vai pakalpojumi, kuru cena ir pakļauta finanšu tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar ietekmēt un kas var rasties atteikuma termiņa laikā.
2. Publiskas izsoles laikā noslēgtie līgumi. Ar publisku izsoli saprot pārdošanas metodi, kurā uzņēmējs piedāvā preces, digitālo saturu un/vai pakalpojumus patērētājam, kurš personīgi piedalās izsolē vai kuram tiek dota iespēja personīgi būt klāt izsolē, izsoles uzraudzībā. izsoles rīkotājs, un kurā veiksmīgajam solītājam ir pienākums iegādāties preces, digitālo saturu un/vai pakalpojumus;
3. Pakalpojuma līgumi pēc pilnīgas pakalpojuma izpildes, bet tikai tad, ja:
a) izpilde ir uzsākta ar nepārprotamu iepriekšēju patērētāja piekrišanu; un
b. patērētājs ir paziņojis, ka zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz uzņēmējs būs pilnībā izpildījis līgumu;
4. Pakalpojumu līgumi par izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, ja līgumā ir paredzēts konkrēts izpildes datums vai periods un kas nav paredzēti dzīvošanai, preču pārvadāšanai, automašīnu nomas pakalpojumiem un ēdināšanai;
5. Līgumi, kas attiecas uz brīvā laika pavadīšanu, ja līgumā ir paredzēts konkrēts tā izpildes datums vai periods;
6. Izstrādājumi, kas ražoti pēc patērētāja specifikācijām, kas nav saliekami un tiek ražoti, pamatojoties uz patērētāja individuālu izvēli vai lēmumu, vai kas nepārprotami ir paredzēti konkrētai personai;
7. Produkti, kas ātri bojājas vai kuriem ir ierobežots derīguma termiņš;
8. Aizzīmogoti produkti, kas nav piemēroti atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuriem pēc piegādes plomba ir salauzta;
9. Produkti, kas pēc piegādes to rakstura dēļ ir neatgriezeniski sajaukti ar citiem produktiem;
10. Alkoholiskie dzērieni, kuru cena tika saskaņota, slēdzot līgumu, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām, un kuru faktiskā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, uz kurām uzņēmējam nav nekādas ietekmes;
11. Aizzīmogoti audio, video ieraksti un datorprogrammatūra, kuras zīmogs pēc piegādes ir nolauzts;
12. Laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot to abonēšanu;
13. Visas tamborēšanas, adījumu un dzijas pakas ir jāatdod pilnībā. Visas preces no attiecīgā iepakojuma ir jāatgriež neizlietotas. Ja preces no iepakojuma ir izlietotas, iepakojumu vairs nevar atgriezt.
14. Digitālā satura piegāde, kas nav materiāla nesējs, bet tikai tad, ja:
a) izpilde ir uzsākta ar nepārprotamu iepriekšēju patērētāja piekrišanu; un
b. patērētājs ir paziņojis, ka tādējādi viņš zaudē atteikuma tiesības.

11. PANTS – CENA

1. Piedāvājumā norādītajā derīguma termiņā piedāvāto preču un/vai pakalpojumu cenas netiks paaugstinātas, izņemot cenu izmaiņas PVN likmju izmaiņu rezultātā.
2. Pretēji iepriekšminētajam, uzņēmējs ar mainīgām cenām var piedāvāt preces vai pakalpojumus, kuru cenas ir pakļautas finanšu tirgus svārstībām un ko uzņēmējs nevar ietekmēt. Šī atkarība no svārstībām un fakts, ka jebkuras norādītās cenas ir mērķa cenas, ir norādītas piedāvājumā.
3. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir pieļaujama tikai tad, ja to nosaka normatīvie akti vai noteikumi.
4. Cenu paaugstināšana no 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas pieļaujama tikai tad, ja uzņēmējs to ir noteicis un:
a) tie ir likuma noteikumu vai noteikumu rezultāts; vai
b. patērētājam ir tiesības lauzt līgumu, sākot ar dienu, kad stājas spēkā cenas paaugstinājums.
5. Preču vai pakalpojumu piedāvājumā norādītās cenas ir ar PVN.

12. PANTS – ATBILSTĪBAS LĪGUMS UN PAPILDU GARANTIJA

1. Uzņēmējs garantē, ka preces un/vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām drošuma un/vai lietojamības prasībām un līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajām juridiskajām prasībām. /vai valdības noteikumi. Ja vienojas, uzņēmējs arī garantē, ka prece ir piemērota citai lietošanai, nevis parastai lietošanai.
2. Uzņēmēja, viņa piegādātāja, ražotāja vai importētāja sniegtā papildu garantija nekad neierobežo likumīgās tiesības un prasības, kuras patērētājs var vērsties pret uzņēmēju uz līguma pamata, ja uzņēmējs nav izpildījis savu līguma daļu.
3. Ar papildu garantiju saprot jebkuru uzņēmēja, viņa piegādātāja, importētāja vai ražotāja pienākumu, kurā viņš nodod patērētājam noteiktas tiesības vai prasības, kas pārsniedz to, kas viņam saskaņā ar likumu ir pienākums, ja viņš nav izpildījis izpildīt savu līguma daļu. vienošanās.

13. PANTS – PIEGĀDE UN IZPILDE

1. Uzņēmējs būs pēc iespējas rūpīgāks, saņemot un izpildot preču pasūtījumus un izvērtējot pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.
2. Ja piegādes dienests nevar piegādāt sūtījumu patērētājam patērētāja rīcības dēļ (piemēram, nepareizi ievadot adresi vai neatrodoties mājās norunātajā laikā), izmaksas, kas rodas, atkārtoti nosūtot sūtījumu, tiek iekasētas patērētājs. Šī summa būs vienāda ar piegādes izmaksām, kas sākotnēji tiktu aprēķinātas norādītajai piegādes vietai, piegādes izmaksu atcelšana noteiktai pasūtījuma summai šajā situācijā vairs neattiecas. Likmes skatiet vietnē https://www.wolplein.nl/verzenden-pay.
3. Piegādes vieta ir adrese, kuru patērētājs darījis zināmu uzņēmējam.
4. Pienācīgi ievērojot šo vispārīgo noteikumu 4.punktā noteikto, uzņēmējs pieņemtos pasūtījumus izpildīs operatīvi, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja vien nav panākta vienošanās par citu piegādes termiņu. Ja piegāde tiek aizkavēta vai pasūtījumu nevar izpildīt vai var izpildīt tikai daļēji, patērētājs par to tiek informēts ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Tādā gadījumā patērētājam ir tiesības lauzt līgumu bez maksas un ir tiesības uz jebkādu kompensāciju.
5. Pēc izbeigšanas saskaņā ar iepriekšējo punktu uzņēmējs nekavējoties atmaksās patērētāja samaksāto summu.
6. Preču bojājumu un/vai nozaudēšanas risku uzņemas uzņēmējs līdz piegādes brīdim patērētājam vai iepriekš norādītam un uzņēmējam zināmam pārstāvim, ja vien nav skaidri norunāts citādi.

14. PANTS — DARĪJUMU ILGUMS: ILGUMS, IZBEIGŠANA UN ATJAUNOŠANA

Anulēšana:
1. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču (tostarp elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi, jebkurā laikā, pienācīgi ievērojot saskaņotos atteikuma noteikumus un brīdinājuma termiņu vairāk nekā vienu mēnesi.
2. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču (tai skaitā elektrības) vai pakalpojumu piegādi, patērētājs var izbeigt jebkurā laikā uz noteiktā termiņa beigām, pienācīgi ievērojot norunāto. atcelšanas noteikumus un brīdinājuma termiņu, ne ilgāku par vienu mēnesi.
3. Patērētājs var izmantot iepriekšējos punktos minētos līgumus:
– atcelt jebkurā laikā un neaprobežoties tikai ar atcelšanu noteiktā laikā vai noteiktā laika posmā;
– atcelt vismaz tādā pašā veidā, kādā viņš tos ir noslēdzis;
– vienmēr atcelt ar tādu pašu brīdinājuma termiņu, kādu uzņēmējs sev noteicis.

Paplašinājums:
4. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču (tai skaitā elektroenerģijas) vai pakalpojumu piegādi, nevar klusējot pagarināt vai atjaunot uz noteiktu laiku.
5. Pretēji iepriekšējam punktam līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz ikdienas laikrakstu, nedēļas laikrakstu un žurnālu regulāru piegādi, var klusējot atjaunot uz noteiktu laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, ja patērētājs ir pagarinājis to var izbeigt līgumu līdz pagarinājuma beigām ar brīdinājuma termiņu ne ilgāku par vienu mēnesi.
6. Līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku un kas attiecas uz regulāru preču vai pakalpojumu piegādi, var klusējot pagarināt tikai uz nenoteiktu laiku, ja patērētājs jebkurā laikā var atteikties no līguma ar ne ilgāku par vienu brīdinājuma termiņu. mēnesis un uzteikuma termiņš ne vairāk kā trīs mēneši, ja līgums attiecas uz regulāru, bet retāk kā reizi mēnesī dienas, ziņu un nedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi.
7. Līgums ar ierobežotu laiku par regulāru dienas, ziņu un nedēļas laikrakstu un žurnālu piegādi (izmēģinājuma vai ievada abonements) netiek klusējot turpināts un beidzas automātiski pēc izmēģinājuma vai ievada perioda beigām.

Ilgums:
8. Ja līguma darbības laiks ir ilgāks par vienu gadu, patērētājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā pēc viena gada ar ne ilgāku par vienu mēnesi ilgu brīdinājuma termiņu, ja vien saprātīgums un godīgums neiebilst pret izbeigšanu pirms norunātā termiņa beigām. . atlikt.

Mainīt secību
9. Pēc pasūtījuma veikšanas to vairs nav iespējams mainīt.

15. PANTS – MAKSĀJUMS 

1. Ja līgumā vai papildu nosacījumos nav noteikts citādi, patērētāja parādsaistības ir jāsamaksā 14 dienu laikā pēc pārtraukšanas perioda sākuma vai, ja noteikuma perioda nav, 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. līgums. vienošanās. Līguma par pakalpojuma sniegšanu gadījumā šis termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis līguma apstiprinājumu.
2. Pārdodot produkciju patērētājiem, patērētājam vispārīgajos noteikumos nekad nevar uzlikt par pienākumu avansā samaksāt vairāk par 50%. Ja ir noteikts avansa maksājums, patērētājs nevar aizstāvēt nekādas tiesības uz attiecīgā pasūtījuma vai pakalpojuma(-u) izpildi, pirms nav veikts noteiktais avansa maksājums.
3. Patērētājam ir pienākums nekavējoties ziņot par neprecizitātēm uzņēmējam sniegtajos vai norādītajos maksājuma rekvizītos.
4. Ja patērētājs nemaksā, uzņēmējam ir tiesības, ievērojot likuma ierobežojumus, iekasēt saprātīgas izmaksas, par kurām patērētājs iepriekš ir paziņots.
5. Ja patērētājs laikus nepilda savas maksājuma saistības(-as), pēc tam, kad uzņēmējs viņu ir informējis par maksājuma kavējumu un uzņēmējs ir devis patērētājam 14 dienu termiņu, lai vēl izpildītu savas maksājuma saistības, ja maksājums netiek veikta šajā 14 dienu periodā, ir jāmaksā likumiskie procenti par vēl maksājamo summu, un uzņēmējam ir tiesības iekasēt viņam radušās ārpustiesas piedziņas izmaksas. Šīs iekasēšanas izmaksas nepārsniedz: 15% no neatmaksātajām summām līdz EUR 2.500,00; 10% no nākamajiem 2.500,00 € un 5% nākamajiem 5.000,00 € ar minimālo 40,00 €. Uzņēmējs var atkāpties no norādītajām summām un procentiem par labu patērētājam.

16. PANTS – SŪDZĪBU KĀRTĪBA 

1. Uzņēmējam ir pietiekami publiskota sūdzību iesniegšanas kārtība un viņš sūdzību izskata saskaņā ar šo sūdzību iesniegšanas kārtību.
2. Pretenzijas par līguma izpildi jāiesniedz pilnībā un skaidri aprakstītas uzņēmējam saprātīgā termiņā pēc tam, kad patērētājs ir atklājis trūkumus, pēc tam, kad patērētājs ir atklājis trūkumus.
3. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām tiks atbildēts 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams paredzams ilgāks izskatīšanas laiks, uzņēmējs atbildēs 14 dienu laikā ar paziņojumu par saņemšanu un norādi, kad patērētājs var sagaidīt detalizētāku atbildi.
4. Sūdzību par uzņēmēja preci, pakalpojumu vai pakalpojumu var iesniegt arī, izmantojot sūdzības veidlapu Stichting Webshop Keurmerk tīmekļa vietnes www.keurmerk.info patērētāja lapā. Pēc tam sūdzība tiks nosūtīta gan attiecīgajam uzņēmējam, gan Stichting interneta veikalam Keurmerk.
5. Ja sūdzību nevarēs atrisināt savstarpējās konsultācijās saprātīgā termiņā vai 3 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas, izcelsies strīds, kas ir pakļauts strīdu izšķiršanas kārtībai.

17. PANTS – STRĪDI 

1. Uz līgumiem starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, attiecas tikai Nīderlandes tiesību akti.
2. Strīdus starp patērētāju un uzņēmēju par līgumu slēgšanu vai izpildi attiecībā uz šī uzņēmēja piegādājamām vai piegādājamām precēm un pakalpojumiem, pienācīgi ievērojot zemāk minētos noteikumus, gan patērētājs, gan uzņēmējs var iesniegt interneta veikala strīdu komiteja, PO Box 90600, 2509 LP Hāgā (www.sgc.nl).
3. Strīdu Strīdu komisija izskatīs tikai tad, ja patērētājs vispirms saprātīgā termiņā būs iesniedzis savu sūdzību uzņēmējam.
4. Ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pēc strīda izcelšanās strīds rakstveidā jāiesniedz Strīdu komisijai.
5. Ja patērētājs vēlas iesniegt strīdu izskatīšanai Strīdu komisijā, uzņēmējam šī izvēle ir saistoša. Ja uzņēmējs to vēlas, patērētājam piecu nedēļu laikā pēc uzņēmēja rakstiska pieprasījuma ir rakstiski jāpaziņo, vai viņš vēlas to darīt vai vēlas, lai strīds tiktu izskatīts kompetentā tiesā. Ja uzņēmējs piecu nedēļu laikā neuzklausa patērētāja izvēli, uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt strīdu kompetentajā tiesā.
6. Strīdu komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Strīdu komisijas nolikumā noteiktajiem nosacījumiem. Strīdu komisijas lēmumi tiek pieņemti ar saistošu padomu.
7. Strīdu komisija neizskatīs strīdu vai pārtrauks tā izskatīšanu, ja uzņēmējam ir piešķirta maksājumu apturēšana, viņš ir bankrotējis vai faktiski izbeidzis savu saimniecisko darbību pirms strīda izskatīšanas komisija sēdē un ir pieņemts galīgais lēmums.
8. Ja papildus interneta veikala strīdu komitejai ir kompetenta cita strīdu komiteja, kas ir atzīta vai ir saistīta ar Stichting strīdu komiteju patērētāju tiesību jautājumos (SGC) vai Finanšu pakalpojumu Sūdzību institūtu (Kifid), interneta veikala strīdu komitejai ir ekskluzīva jurisdikcija strīdi galvenokārt par tālpārdošanas vai apkalpošanas metodi. Attiecībā uz visiem citiem strīdiem cita atzītā strīdu komiteja, kas ir saistīta ar SGC vai Kifid.

16. PANTS – NODAĻAS GARANTIJA

1. Stichting Webshop Keurmerk garantē, ka tās locekļi ievēro Stichting Webshop Keurmerk Strīdu komitejas saistošos ieteikumus, ja vien dalībnieks nenolemj iesniegt saistošo ieteikumu izskatīšanai tiesā divu mēnešu laikā pēc tā nosūtīšanas. Šī garantija atjaunojas, ja saistošais ieteikums ir apstiprināts pēc izskatīšanas tiesā un spriedums, kas to apliecina, ir kļuvis galīgs. Līdz 10.000 10.000 € par vienu saistošu ieteikumu šo summu patērētājam samaksās Stichting WebshopKeurmerk. Par summām, kas lielākas par 10.000 XNUMX eiro par vienu saistošu padomu, tiks samaksāti XNUMX XNUMX eiro. Par pārsniegumu Stichting WebshopKeurmerk ir pienākums nodrošināt, ka dalībnieks ievēro saistošos ieteikumus.
2. Šīs garantijas piemērošana prasa, lai patērētājs rakstiski vēršas Stichting Webshop Keurmerk un nodod savu prasījumu pret uzņēmēju Stichting Webshop Keurmerk. Ja prasība pret uzņēmēju pārsniedz 10.000,00 10.000 eiro, patērētājam tiek piedāvāts pārcelt savu prasījumu, ciktāl tas pārsniedz XNUMX XNUMX eiro. Pieprasīs to tiesā, lai apmierinātu patērētāju. 

19. PANTS – PAPILDU VAI ATVASINĀTI NOTEIKUMI
1. Papildu noteikumi vai atkāpes no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie ir jāreģistrē rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs tos pieejamā veidā varētu saglabāt uz ilgstoša datu nesēja.

20. PANTS — VISPĀRĒJO NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMU GROZĪJUMI TĪMEKĻA VEIKALS KEURMARK 
1. Stichting WebshopKeurmerk nemainīs šos vispārīgos noteikumus un nosacījumus bez konsultēšanās ar Patērētāju asociāciju.
2. Izmaiņas šajos noteikumos stājas spēkā tikai pēc tam, kad tās ir publicētas atbilstošā veidā, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja piedāvājuma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas, noteicošais būs patērētājam visizdevīgākais noteikums.