Vilkår og betingelser

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

I disse vilkår og betingelser gælder:

Aanvullende overenskomst: en overenskomst hvor de forbrugerprodukter, digitale indhold en / af tjenester ververft i forbindelse med en overenskomst på afstand og denne forretning, digitale indhold og / af tjenester dør de erhvervsdrivende bliver ledet af døren en tredje part på basis af en afspilning mellem die tredje en de ondernemer;

Refleksionstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin ret til at trække sig tilbage

forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv;

Dag: kalender dag;

Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

Varighed aftale: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;

Bæredygtig databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der letter fremtidig høring eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som tillader uændret gengivelse af den lagrede information;

Tilbagetrækningsret: muligheden for forbrugeren at annullere fjernkontrakten inden afkølingsperioden

iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

Afstandskontrakt: en aftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og / eller tjenester, hvorved der til og med indgåelsen af ​​aftalen udelukkende eller delvis gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter mødes samtidigt i samme lokale.


ARTIKEL 2 – Iværksætterens IDENTITET

Navn undernemer en vestigingsadresse:

Letsknit.nl

Tilgængelig: Mandag til lørdag 08.30 – 17.30 via chat. Uden for disse tider på e-mail.
E-mail-adresse:  linda@letsknit.nl
Handelskammernummer: 82008825
Moms identifikationsnummer: NL003628422B04
 

ARTIKEL 3 – ANVENDELSE 

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren inden indgåelse af fjernsalgsaftalen tilkendegive, at de generelle vilkår og betingelser kan ses på iværksætterens lokaler, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis.
3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de kan læses af de i stk. forbruger, forbruger kan lagres på en enkel måde på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå af hvilke de almindelige handelsbetingelser der kan efterses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
4. I tilfælde af, at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser, kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, som for ham, mest gavnlig.

ARTIKEL 4 – TILBUDET 

1. Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, angives dette eksplicit i tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

ARTIKEL 5 – AFTALEN
 

1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe entreprenøren ikke har bekræftet modtagelsen af ​​denne accept, kan forbrugeren opsige aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Iværksætteren kan – inden for juridiske rammer – informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
5. Iværksætteren sender følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer, senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold til forbrugeren:
en. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer Waar de consument mødte klachten terecht can;
b.. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik can maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. Oplysninger om garantier og eksisterende service efter køb
d. prisen inklusive alle skatter af produktet, service eller digitalt indhold hvor det er relevant, leveringsomkostningerne og betalingsmetode, levering eller gennemførelse af afstandsaftalen
e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller har en ubestemt varighed.
f. Hvis forbrugeren har ret til at trække sig tilbage, udformes modellen for tilbagetrækning.
6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun den første levering.

ARTIKEL 6 – FORTRYDELSESRET 

For produkter:
1. Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en aftale om køb af en vare i en fortrydelsesperiode på mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
2. De in lid 1 nævnte bedenktijd går inde på dagen, efter at de forbruger, af en forudgående dør til den tredje, der ikke er transporteret, det produkt har modtaget, af:
en. som forbrugeren i en selvde ordre flere produkter er blevet indstillet: den dag hvor forbrugeren er angivet, eller en dør til den tredje, det sidste produkt har modtaget. De undertagere kan medføre, at han er en forbruger her for en ordreproces med en tydelig måde, der har modtaget en ordre af flere produkter med en anden leveringstidsvægt;
b. hvis levering af en vare består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham har modtaget den sidste forsendelse eller del
c. for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en vis periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:
3. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium i mindst 14 dage uden begrundelse. Entreprenøren kan bede forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive sin begrundelse (r).
4. Refleksionsperioden, der henvises til i afsnit 3, begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Udvidet afkølingstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, hvis tilbagekaldelsesretten ikke er informeret:
5. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de retligt krævede oplysninger om tilbagetrækningsret eller modelformularen for tilbagekaldelse, afslutter afkølingsperioden tolv måneder efter afslutningen af ​​den oprindelige afkølingsperiode, der er fastlagt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
6. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i det foregående stykke, inden tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige afkølingstid, udløber afkølingsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

ARTIKEL 7 – FORBRUGERENS FORPLIGTELSER I REFLEKSIONSPERIODEN 

1. Undersøgelsestidspunkter vil de forbrugere nøje omgå med produktet og emballeringen. Han vil kun bruge produktet i de nødvendige dele af produktet, de egenskaber og betjeningsegenskaber, der skal udføres af produktet. Dette udgangspunkt er, at forbrugeren kun kan købe produktet og kontrollere det, f.eks. han kan gøre det i en butik.
2. Forbrugeren er alene en åbenbar for værdireduktion af produktet, som følgen er af en måde, hvorpå produktet kan omgås, hvorefter det er tilladt i låget 1.
3. Forbrugeren er ikke entydigt for værdinedsættelse af et produkt som en undertager ham ikke for ved at lukke af en aftale alle nødvendige informationer over det herroepingsrecht har udleveret.

ARTIKEL 8 – FORBRUGERENS UDØVELSE AF FORTRYDELSESRET OG DETS OMKOSTNINGER 

1. Hvis forbrugeren bruger sin herroepingsrecht, er det angivet, at han er inden for de bedenktermijn, der er angivet på en dobbeltzinnig måde aan de ondernemer.
2. Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller udlevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden fortrydelsesfristens udløb
3. De forbrugere sender et produkt tilbage med alle leveret tilbehør, hvis rimeligt er muligt i original stand og emballering, og i overensstemmelse med de undernemer, der leveres rimelige og klare instruktioner.
4. Det risiko og de bewijslast for de rigtige og tidsmæssige udøvelse af den herroepingsrettighed, der ligger ved forbrugeren.
5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen.
6. Såfremt forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg, påbegyndes i en begrænset mængde eller bestemt mængde i fortrydelsesperioden, skal forbrugeren er iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som er opfyldt af iværksætteren på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
7. Forbrugeren afholder ingen omkostninger til udførelse af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
den erhvervsdrivende har ikke givet forbrugeren de juridisk nødvendige oplysninger om fortrydelsesret, godtgørelse af omkostninger eller modelformularen for tilbagekaldelse, eller
b. Forbrugeren har ikke udtrykkeligt anmodet om start af udførelsen af service eller levering af gas, vand, el eller fjernvarme i afkølingsperioden.
8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis:
a. inden leveringen har han ikke udtrykkeligt aftalt at påbegynde overholdelse af aftalen inden udløbet af refleksionsperioden
b. han har ikke erkendt, at han har mistet sin ret til at trække sig tilbage, når han giver sin tilladelse eller
c. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
9. Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, opløses alle yderligere aftaler ved lov.

ARTIKEL 9 – Iværksætterens FORPLIGTELSER I TILFÆLDE AF TILBAGETRÆKNING 

1. Hvis de undernemer de melding af herroeping af forbrugeren på elektronisk måde, kan han sende en modtagelse af denne melding uforbeholden en modtagelsesbekræftelse.
2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som iværksættes opkræver for det returnerede produkt, umiddelbart men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der er først.
3. Det beløb, som du har brugt med et gavekort (enten Wolplein-gavekortet, Wolplein-gavekortet, VVV-gavekortet eller et YourGift Card, i det følgende benævnt gavekort) på Wolplein.nl eller i Inspirationscentret vil blive refunderet i form af en Woolplein-kredit. Du kan derefter bruge en kreditkode til at indløse beløbet på Wolplein.nl eller i Inspirationscentret. Værdien af ​​kreditkoden er det beløb, du har brugt med gavekortet. Hvis du har brugt et beløb, der overstiger værdien af ​​gavebeviset, refunderer vi det resterende beløb til dig, på samme måde som betalingsmetoden for købet.
4. Hvis du har betalt for en ordre (eller en del af den) på Wolplein.nl med et gavekort og returnerer ordren, modtager du en kreditkode fra os via e-mail. Denne kredit kan bruges på Wolplein.nl og i Inspiration Centre. Det samme gælder køb i Inspirationscentret med et gavekort eller en VVV-voucher, bortset fra at du modtager et Wolplein-gavekort med kreditten på. Du kan indløse gavekortet i Inspirationscentret og på Wolplein.nl.
5. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

ARTIKEL 10 – UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

Entreprenøren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart angav dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen: 
1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen
2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller får mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under tilsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
3. Serviceaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
a. forestillingen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke og
b. forbrugeren har udtalt, at han mister sin ret til at trække sig tilbage, når iværksætteren har fuldbyrdet aftalen fuldt ud
4. Serviceaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for udførelse og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
5. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen fastsætter en bestemt dato eller periode for dens gennemførelse;
6. Produkter fremstillet efter forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
7. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
8. Forseglede produkter, der ikke er egnede til at blive returneret af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
9. Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering på grund af deres art;
10. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris var aftalt ved aftalens indgåelse, men leveringen først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på. ;
11. Forseglede lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
12. Aviser, tidsskrifter eller blade, med undtagelse af abonnementer herpå;
13. Alle haak-, brei- en garenpakketten hører til i det hele te worden geretourneerd. Alle produkter fra en desbetreffende pakke, der skal bruges tilbage, skal sendes tilbage. Hvis produkter fra en pakke bruges, kan pakken ikke mere blive turneret.
14. Levering af digitalt indhold andet end på et håndgribeligt medie, men kun hvis:
a. forestillingen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke og
b. forbrugeren har udtalt, at han derved mister sin ret til at trække sig tilbage.

ARTIKEL 11 – PRISEN

1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, hæves ikke priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.
2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester til variable priser, der er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på. Dette link til udsving og det faktum, at alle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af ​​aftalen er kun tilladt, hvis iværksætteren har bestemt dette og:
de er resultatet af love eller bestemmelser, eller
b. forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
5. De priser, der er angivet i udvalget af produkter eller tjenester inkluderer moms.

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EKSTRA GARANTI

1. Virksomheden garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterede på datoen for indgåelsen af ​​aftalen. bestemmelser og / eller regeringsbestemmelser. Hvis aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
2. En door de undernemer, tjeneste til leverandør, fabrikant af importør ydet ekstra garanti begrænsede begrænser de wettelijke reten og vorderingen, som forbrugeren på grund af en aftale over for de undernemer kan gøre gelden, hvis de undernemer er tekortgeschoten i de nakoming van zijn del af de aftale.
3. Under ekstra garanti forstås enhver forpligtelse af en undernemer, en leverandør af en producent, en importør af producenten, hvori denne til de forbruger bestemte rettighedskrav til promovering skal gå videre, og hvortil denne wettelijk obligatorisk er i tilfælde, hvor han er tekortgeschoten i de nakoming af sin del af de aftale.

ARTIKEL 13 – LEVERING OG YDELSE

1. Den erhvervsdrivende vil tage størst mulig omhu ved modtagelse og implementering af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.
2. Hvis leveringstjenesten ikke kan levere pakken til forbrugeren på grund af forbrugerens handlinger (f.eks. på grund af at have indtastet en forkert adresse eller ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt), debiteres omkostningerne ved at sende pakken igen pr. forbrugeren. Dette beløb vil være lig med de forsendelsesomkostninger, der oprindeligt ville blive beregnet for det angivne leveringssted, annulleringen af ​​forsendelsesomkostninger for et bestemt ordrebeløb gælder ikke længere i denne situation. Se https://www.wolplein.nl/verzenden-pay for priserne.
3. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
4. Under iagttagelse af det anførte i pkt. 4 i disse almindelige betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.
5. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
6. Risikoen for skader og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og gjort bekendt for iværksætteren, medmindre eksplicit er aftalt andet.

ARTIKEL 14 – VARIGHED TRANSAKTIONER: VARIGHED, OPSIGELSE OG FORNYELSE

opsigelse:
1. Forbrugeren kan til enhver tid annullere en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester under behørig overholdelse af de aftalte ophævelsesregler og en afbestillingsperiode på højst en måned.
2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester under behørig overholdelse af de aftalte ophævelsesregler og en afbestillingsperiode på højst en måned.
3. Forbrugeren kan aftalerne nævnt i de foregående afsnit:
- annullere til enhver tid og er ikke begrænset til aflysning på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
- annullere mindst på samme måde, som de er indgået af ham;
- opsig altid med den samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

udvidelse:
4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiøst forlænges eller fornyes for en bestemt varighed.
5. I modsætning til det foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af daglige, ugentlige og ugentlige aviser og magasiner, stilltiende fornyes med en bestemt varighed på højst tre måneder, hvis forbrugeren forlænger dette kan opsige aftalen ved udgangen af ​​forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.
6. En aftale, der er indgået i en fast periode, og som omfatter den regelmæssige levering af produkter eller tjenester, kan kun stiltiende fornyes i en ubestemt periode, hvis forbrugeren til enhver tid kan annullere med en opsigelsesperiode på højst en måned og en opsigelsesperiode på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end en gang om måneden, levering af dagligt, nyheder og ugentlige aviser og magasiner.
7. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden

varighed:
8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren annullere aftalen når som helst efter et år med en afbestillingsperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed er imod annullering inden udløbet af den aftalte varighed. modstå.

Wijziging ordre
9. Efter bestillingen er afgivet, er det ikke længere muligt at ændre den.

ARTIKEL 15 – BETALING 

1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller tillægsbetingelserne, skal de af forbrugeren skyldige beløb betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens indtræden, eller i mangel af fortrydelsesfrist inden 14 dage efter afslutningen af ​​fortrydelsesfristen. kontrakt.aftale. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig forpligtes til at betale mere end 50 % forud i de almindelige handelsbetingelser. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af ​​den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
3. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsdata leveret eller specificeret til iværksætteren.
4. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.
5. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betaling ikke er foretaget inden for denne 14-dages periode, forfalder den lovpligtige rente af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger beløber sig til maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500,00; 10 % på de næste 2.500,00 € og 5 % på de næste 5.000,00 € med et minimum på 40,00 €. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.

ARTIKEL 16 – KLAGEPROCEDURE 

1. Iværksætteren har en veludgivet klage og behandler klager under denne procedure.
2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager, der er indgivet til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for en periode på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. En klage over et produkt, en tjeneste eller en tjeneste fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerks hjemmeside www.keurmerk.info. Klagen vil derefter blive sendt til både den relevante iværksætter og Stichting Webshop Keurmerk.
5. Hvis de klacht ikke er inden for en rimelig frist og inden for 3 måneder eller inden for XNUMX måneder, kan de blive løst under overlegenhed.

ARTIKEL 17 – TVISTER 

1. Hollandsk lov gælder udelukkende for aftaler mellem iværksætter og forbruger, som disse generelle betingelser gælder for.
2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller opfyldelse af aftaler med hensyn til produkter og ydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan under overholdelse af nedenstående bestemmelser forelægges af både forbrugeren og iværksætteren til Webshop-tvistudvalget, postboks 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
4. Senest XNUMX måneder efter, at tvisten er opstået, skal tvisten indgives skriftligt til Tvistighedsnævnet.
5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Såfremt iværksætteren ønsker det, skal forbrugeren inden fem uger efter skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt oplyse, om han ønsker det, eller om han ønsker at få tvisten behandlet ved den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
6. Tvistighedsnævnet træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i Tvistighedsudvalgets vedtægter. Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
7. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller ophører med behandlingen af ​​denne, hvis iværksætteren er blevet meddelt betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har ophørt sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget på retsmødet og en endelig beslutning er truffet.
8. Hvis der ud over Webshop-tvisteudvalget også er et andet tvistudvalg, der er anerkendt eller tilknyttet Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) eller Complaints Institute for Financial Services (Kifid), er kompetent, har Webshop-tvisteudvalget eksklusiv jurisdiktion mht. tvister hovedsageligt vedrørende metoden til salg eller service på afstand. . For alle andre tvister, den anden anerkendte tvistkomité, der er tilknyttet SGC eller Kifid.

ARTIKEL 16 – AFDELINGSGARANTI

1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Stichting Webshop Keurmerk-tvistudvalget fra sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at indsende den bindende rådgivning til retten til revision inden for to måneder efter afsendelsen. Denne garanti genopstår, hvis den bindende rådgivning er blevet stadfæstet efter gennemgang af retten, og dommen, der viser dette, er blevet endelig. Op til et maksimumbeløb på €10.000 pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af ​​Stichting WebshopKeurmerk. For beløb større end €10.000 pr. bindende rådgivning, betales €10.000. For selvrisikoen har Stichting WebshopKeurmerk en indsats for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren fremsætter en skriftlig appel til Stichting Webshop Keurmerk, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet mod iværksætteren overstiger € 10.000,00, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav i det omfang det overstiger beløbet på € 10.000. vil anmode om dette i retten for at tilfredsstille forbrugeren. 

ARTIKEL 19 – YDERLIGERE ELLER AFLEDTE BESTEMMELSER
1. Supplerende eller afvigende bestemmelser fra disse almindelige forretningsbetingelser må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal optages skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

ARTIKEL 20 - ÆNDRING AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER WEBSHOP KEURMARK 
1. Stichting WebshopKeurmerk vil ikke ændre disse generelle vilkår og betingelser uden at rådføre sig med Forbrugerforeningen.
2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, under forudsætning af, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud, vil den for forbrugeren gunstigste bestemmelse have forrang.